ANBI gemeente ANBI gemeente
Algemene gegevens Hervormde Gemeente Driezum behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Hervormde Gemeente Driezum
Telefoonnummer: 0511 420777 (scriba)
RSIN CVK/Fiscaal nummer:  824113871
Website adres: http://www.hervormddriezum.nl
E-mail: dvanderzee@kpnplanet.nl
Adres: Van Sytzamawei 8
Postcode: 9114 RW
Plaats: Driezum
Postadres: Tsjerkestrjitte 2
Postcode: 9114 RL
Plaats: Driezum
 
De Hervormde Gemeente Driezum is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 
Wij zijn een kleine Hervormde Gemeente in het mooie dorp Driezum, gelegen in de Fryske Wâlden. Onze gemeente spreekt uit gemeente des  Heeren te zijn, gebouwd op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus  Christus de uiterste Hoeksteen is. Zij wil daarom staan op de grondslag van de  Heilige Schrift, de oud-Christelijke geloofsbelijdenissen en de drie  reformatorische belijdenisgeschriften, de zgn. “Drie formulieren van enigheid”, vastgesteld op de synode van Dordrecht in 1618-1619. Wij staan een schriftuurlijk-bevindelijke prediking voor.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Driezum.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters telt 3 leden (waarvan 1 lid niet deel uitmaakt van de kerkenraad) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota.

Op http://www.hervormddriezum.nl/beleidsplan  vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Totaal Hervormde Gemeente Driezum      
  begroting rekening rekening
  2022 2021 2020
BATEN      
opbrengsten uit onroerende zaken 49.200 53.218 47.374
rentebaten en dividend 0 -39 7
opbrengsten uit stichtingen, kassen en fondsen 0 343 720
bijdragen van leden en anderen 55.400 53.982 55.005
Opbrengsten uit subsidies en bijdragen € 5.600 € 8.056 € 13.888
Door te zenden collecten 0 - -
Totaal Baten A 110.200 115.560 116.994
       
       
LASTEN      
kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 11.550 15.845 90.431
lasten kerkelijke gebouwen 19.300 22.387 68.885
pastoraat resp. diaconaal pastoraat 74.000 69.796 90.431
kosten kerkdienstene en kerkelijke activiteiten 0 236 160
Kosten beheer, administratie en archief 5.950 5.441 7.630
verplichtingen/bijdragen aan andere organen 3500 3491 3479
salarissen en vergoedingen - - -
rentelasten en bankkosten € 400 € 990 € 362
afdrachten door te zenden collecten en giften € 4.000 € 515 € 998
Totaal Lasten A € 118.700 € 118.701 € 243.344
       
Operationeel resultaat -€-8.500 -€-3.141 -€-126.350
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten € 3.000 € 173.057 €365.483
Incidentele lasten -€ 0 -€ -20 -€ -113.695
Incidentele baten en lasten (B) € 3.000 € 173.037 € 251.788
       
Resultaat verslagjaar (A+B) - € -5.500 € 169.896 € 125.438
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves € 5.000 € 1.654.320 € 144.532
Onttrekkingen bestemmingsfondsen € 500 - -
Toevoegingen bestemmingsreserves € 0 -€ -1.827.374 - €-2.352.470
Toevoegingen bestemmingsfondsen -€ 0 - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen € 5.500 -€ 173.054 -€2.082.500
       
Resultaat naar Algemene Reserve (D) -€ 0 -€ -3.158 -2.082.500
       
       
       
       

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug