De Âld Skoalle" De Âld Skoalle"

Het adres van de “De Âld Skoalle” is: Tsjerkestrjitte 2, 9114 RL Driezum.

Beheerder:

Fam. J. Kerkstra,
Master Hofstrastrjitte 27,
9114 RE Driezum,
0511 425755.

terug